O nama

Udruženje ugostitelja Novog Sada “UGONS 1946” je dobrovoljno, nevladino udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ugostiteljstva.

Udruženje je organizovano sa ciljem ostvarivanja zajedničkih stručnih interesa na unapređivanju ugostiteljske mreže, podizanju kvaliteta i proširivanju asortimana ugostiteljskih usluga, stručnom osposobljavanju svojih članova, kao i svih drugih aktivnosti iz oblasti ugostiteljstva.

 

OSNOVE PROGRAMA RADA

Udruženje prvenstveno deluje u pravcu:

1. svog organizovanja rada
2. učestvovanja u obezbeđivanju osnovnih uslova za rad i poslovanje svojih članova
3.usklađivanja opštih i zajedničkih interesa svojih članova
4. predlaganja za donošenje novih i promenu postojećih propisa i mera,koje neposredno ili posredno utiču na obavljanje delatnosti članova udruženja
5. nastavka saradnje sa državnim organima i resornim ministarstvima po pitanjima ekonomske i razvojne politike
6. održavanja kontakata i proširenja saradnje sa svim Privrednim organima koji deluju na teritoriji grada i pokrajine
7. razvijanja i učvršćivanja veze sa Skupštinom grada Novog Sada i nadležnim Gradskim upravama
8. pokretanja inicijativa za rešavanje konstatovanih problema
9. učestvovanja u pripremi,izradi i zaključivanju granskih,posebnih i pojedinačnih kolektivnih ugovora,prateći njihovu primenu i predlažući izmene i dopune istih
10. obezbeđivanja svojim članovima pružanja poslovno-administrativne,stručne i druge pomoći preko stručne službe Udruženja u skladu sa odlukom Upravnog odbora udruženja
11. podsticanja i negovanja tradicije dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala
12. staranja o razvijanju i učvršćivanju dobrih poslovnih običaja među svojim članovima
13.davanja stručnih objašnjenja za primenu zakonskih i drugih propisa koji se odnose na poslovanje samostalnih ugostiteljskih radnji i da im u tom smislu pruža potrebnu pomoć – uz uslov povećanja prihoda od članarine kako bi angažovali pravnika
14. pokretanja inicijative kod nadležnih organa radi donošenja novih ili izmena i dopuna važećih propisa
15. ostvarivanja saradnje sa drugim istim ili sličnim asocijacijama,komorama,organima,institucijama,fondovima i zajednicama po pitanjima od neposrednog interesa za svoje članove – što podrazumeva OFPS,SOKOJ,PI,lokalne komunalne takse sl.
16. vođenja registra članova udruženja i zaposlenih kod istih,izdavanja uverenja,saglasnosti i drugih potvrda i dokumenata iz evidencije koje vodi u okviru ovlašćenja i prava iz Zakona
17. organizovanja stručnih savetovanja
18. organizovanja promotivnih i turističkih aktivnosti koje će proisticati iz potreba članova udruženja i na taj način omogućiti dodatno finansiranje samog udruženja
19. izrada VEB sajta za članove udruženja
20. učešće na raznim konkursima

Udruženje, njegovi organi, radiće organizovano na ostvarivanju svoje osnovne uloge i zadataka predviđenih ovim programom rada.

Za protekli period, udruženje ugositelja »UGONS 1946« je:

– pokrenulo inicijativu za izmenu Odluke o nivou buke u lokalima u stambenim zgradama
– uputilo dopis Ministarstvu poljoprivrede vezano za uzorkovanje hrane
– uputilo inicijativu za produženje roka plaćanja letnjih, odnosno zimskih bašti
– u saradnji sa protivpožarnom inspekcijom, sektorom za vanredne situacije i gradskom upravom organizovana je edukacija ugostitelja o protivpožarnoj zaštiti
– pokrenulo inicijativu za postavljanje hidranata u ulici Laze Telečkog
– uputilo inicijativu za dobijanje olakšica prilikom upošljavanja studenata
– neprestano radilo na inicijativi za produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata
– održalo radni sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca Vojvodine i dogovorilo o daljim koracima saradnje i rešavanja tekućih problema u poslovanju ugostiteljskog sektora
– konkurisalo za dobijanje sredstava od Ministarstva ekonomije kojim je učesnicima u brošuri The best of Novi Sad omogućilo niže cene ( saradnja sa EXIT-om, TONS –om … )
– uputilo inicijativu na osnovu koje su ugostitelji dobili dozvolu da postave televizore i video bimove u letnjim baštama za vreme trajanja letnje olimpijade i ostalih sportskih dešavanja tokom leta
– uputilo predloge za izmenu pravilnika za držanje letnjih odnosno zimskih bašti ( A bord, ne uklanjanje tendi i krovnih konstrukcija … )
– kao jedan od pokretača inicijative za smanjenje naknade za muzički dinar kontaktirali smo kabinet ministra finansija sa zahtevom da se problem oko naplate naknade SOKOJ-a i OFPS-a što pre reši, što se i postiglo.
– obaveštavali članove o raznim manifestacijama koje su se održavale u gradu
– više puta nastupali u medijima ( B92, RTV Vojvodina, Novosadska televizija, Kanal 9, Blic, Dnevnik, Građanski list,)
– ostvarili saradnju sa časopisom Caffe Vojvodina
– ostvarena je prijateljska saradnja sa strukovnim udruženjima iz Beograda,Zrenjanina,Bačke Palanke….
– u saradnji sa Unijom poslodavaca Vojvodine pokrenuli inicijativu za preispitivanje cena u Javnim komunalnim preduzećima, ista inicijativa je prosleđena i Privrednoj komori Srbije,Regionalnoj privrednoj komori
– pokrenuli inicijativu za smanjenje cena JP « Poslovni prostor «
– pokrenuli inicijativu za ukidanje naknade za JPRS
– održali više sastanaka sa predstavnicima grada povodom radnog vremena
– uputili naše predloge vezane za radno vreme gradskoj upravi za privredu, gradonačelniku
– savetu za javni red i mir uputili naše predloge za poboljšanje rada ugostitelja
– održali sastanak sa odborom saveta za javni red i mir

Pored istaknutih tema Udruženje ugostitelja »UGONS 1946« će posebno staviti akcenat svoga rada i delovanja na:

– UČLANJENJE ŠTO VEĆEG BROJA PRIVATNIH UGOSTITELJA U MATIČNO UDRUŽENJE
– ISTRAJNOST NA ZAHTEVIMA UPUĆENIM NADLEŽNIM ORGANIMA DA U JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA KOJA SU OD VITALNOG INTERESA ZA NAŠ RAD IMAMO PREDSTAVNIKE U UPRAVNIM ODBORIMA, SAVETNIKA ILI REDOVNO PRISUSTVO NA SASTANCIMA ( POSLOVNI PROSTOR,JKP ZELENILO,TRŽNICA I SL.)
– INSISTIRANJE NA OBOSTRANOJ SARADNJI SA INSPEKCIJSKIM ORGANIMA I NJIHOVOM RAVNOMERNIJEM TRETMANU ( KONTROLA SVIH SUBJEKATA )
– VRAĆANJE OVLAŠĆENJA UPRAVI ZA PRIVREDU GRADA
– INSISTIRATI DA UDRUŽENJE DOBIJE ODREĐENA OVLAŠĆENJA
– OMOGUĆAVANJU ZAPOSLENJA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA ZA VREME LETNJEG I ZIMSKOG RASPUSTA NA PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA UZ MOGUĆNOST SUBVENCIONISANJA UGOSTITELJA
– PRIMENA ZAKONA O FIZIČKO-TEHNIČKOM OBEZBEĐENJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
– DONOŠENJE MINIMALNO TEHNIČKIH USLOVA ZA OTVARANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA PO VRSTI DELATNOSTI, A U SARADNJI SA NADLEŽNIM INSPEKCIJAMA
– POBOLJŠANJU PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE I PRAKTIČNA OBUKA

Udruženje ugostitelja će prvenstveno pokušati da iznađe trajna sredstva finansiranja kako bi bilo u mogućnosti da funkcioniše i ostvari sve zadate ciljeve definisane ovim planom i programom